Maślan to substancja produkowana w okrężnicy poprzez bakteryjny proces fermentacyjny. Stanowi ważne źródło energii dla komórek błony śluzowej okrężnicy. Odgrywa on ważną rolę w regulacji homeostazy śródnaczyniowej, poprzez modulację stanu zapalnego, kontrolę proliferacji komórkowej i różnicowania, i naprawę uszkodzej śluzówki.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Maślan badano w zastosowaniach klinicznych, w szczególności w chorobach zapalnych jelita grubego. Podczas gdy dostępne dane nie są całkowicie jednoznaczne, substancja ta wydaje się odgrywać istotną rolę terapeutyczną i komplementarną w stosunku do standardowych leków. Dane eksperymentalne sugerują również, że ten krótki łańcuch kwasu tłuszczowego może wywierać działanie zapobiegające rakowi jelita grubego, ale na razie to wciąż hipoteza, którą pozostaje zweryfikować.

Badanie


Trzydziestu ośmiu pacjentów z dystalnym wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy losowo przydzielono do grupy otrzymującej lewatywy z maślanu (n = 19) lub roztwóru soli fizjologicznej / placebo (n = 19). Lewatywa maślanu składała się z 60 ml 80 mM maślanu sodu miareczkowano o pH 7,0. Pacjentów oceniano klinicznie i endoskopowo na początku badania oraz po 3 i 6 tygodniach obserwacji. Przed i po leczeniu wykonano biopsję śluzówki i oceniano ją histologicznie. Odpowiedź na leczenie określano w 12-punktowej klinicznej skali a wynik indeksu aktywności oceniano na podstawie objawów pacjenta, wyglądu endoskopowego śluzówki i całościowej oceny lekarzy.

Wyniki:

Poprawę kliniczną odnotowano u siedmiu z 19 (37%) pacjentów leczonych maślanem. Kliniczną remisję osiągnięto u trzech pacjentów w każdej grupie (16%).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby